OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY z art. 13 i 14 RODO

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, KYOJI Sp. z o.o informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest KYOJI Sp. z o.o., z siedzibą w Libertowie, adres: ul.Bartnicka 36/2, 30-444 Libertów, e-mail kontaktowy: kyoji@kyoji.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit a - c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO
  1. w celu wypełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa, wynikających w szczególności z następujących ustaw:
   1. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
   2. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
  2. w celu zatrudnienia pracowników,
  3. na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści wyraźnie udzielonej zgody.
 3. Zależnie od zakresu zbieranych danych, odbiorcami powierzonych danych mogą być: organy administracji państwowej i samorządowej (w zakresie wynikającym z przepisów prawa), dostawcy usług informatycznych (w zakresie niezbędnym do zapewnienia obsługi informatycznej Administratora danych), agencje rekrutacyjne i inne podmioty realizujące usługę końcową (w zakresie wynikającym z zawartych z Administratorem danych umów, porozumień lub innych narzędzi prawnych). Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego.
 4. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 5. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były odpowiednio i właściwie zabezpieczone.
 6. Każdej z osób której dane są przetwarzane przysługą pełne prawa zgodnie z RODO, w tym możliwość uzyskania kopii danych.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
 8. Kategorie przetwarzanych danych osobowych w przypadku wtórnego obowiązku informacyjnego na podstawie art. 14 RODO: a. imię, b. nazwisko, c. data urodzenia, d. obywatelstwo, e. adres zamieszkania / zameldowania / korespondencyjny, f. numer PESEL, g. wykształcenie, h. orzeczenia lekarskie wymagane przepisami kodeksu pracy, i. dane dzieci w przypadku korzystania z uprawnień rodzicielskich wynikających z przepisów, j. orzeczenia o niepełnosprawności, k. numery rachunków bankowych pracowników i kontrahentów, l. dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia, j. dane kontaktowe.
 9. Źródło pochodzenia danych w przypadku wtórnego obowiązku informacyjnego na podstawie art. 14 RODO: Charakter źródła pochodzenia danych – źródło prywatne, m.in. dane pochodzące od organizacji zajmującej się zawodowo wsparciem w rekrutacji pracowników dla Aministratora.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane w czasie trwania procesu rekrutacyjnego i w okresie realizacji umowy, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przechowywane będą po zakończeniu zatrudnienia przez okres niezbędny wskazany w przepisach oraz w celach archiwalnych przez okres zgodny z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a jeżeli przepis nie wskazuje okresu dot. konkretnej sprawy dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.
 11. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Administrator danych nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.
 13. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
 14. Zależnie od sprawy, podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie wszystkich wymaganych danych może prowadzić do niepodjęcia działań przez Administratora.

Cookies!

We use cookies to make your experience better. You can turn them off at any moment. To learn more visit our cookies policy page.